Subsidie Praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren

De samenwerkende werkgeversorganisaties faciliteren u bij het aanvragen van de subsidie, beheren en administreren van uw praktijkleren trajecten. Dit op basis van no cure no no pay.

Wat houdt de subsidie in?

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling

Met behulp van de subsidie Praktijkleren worden werkgevers gestimuleerd om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Hoeveel subsidie krijg ik?

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per schooljaar per leerling, afhankelijk van het aantal weken praktijkbegeleiding (maximaal 40 weken). De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding kreeg in het studiejaar.

Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per categorie wordt het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen in die categorie.

Nieuw: Ketenmachtiging

Vanaf dit jaar vraagt het RVO om een ketenmachtiging. Met een ketenmachtiging kunt u ons machtigen om namens uw bedrijf de subsidie voor u aan te vragen. Het tijdig aanvragen van een ketenmachtiging is van groot belang om ervoor te zorgen dat u zonder problemen gebruik kunt blijven maken van de Subsidieregeling praktijkleren. Aan de ketenmachtiging zijn kosten verbonden. De kosten vanuit de erkende leverancier bedragen ongeveer € 20,- per jaar en worden door de leverancier rechtstreeks in rekening gebracht of via Gilde-BT één op één aan u doorbelast.

Wat zijn de kosten?

U betaalt op basis van “no cure no pay” een vergoeding per goedgekeurde aanvraag. U betaalt deze fee dus alleen als u daadwerkelijk subsidie ontvangt.

Als u lid bent van de werkgeversorganisatie profiteert u van een extra aantrekkelijk tarief.

Ledenprijs:
€ 80,- per geregistreerde SectorplanPlus leerling
€ 105,- per niet-geregistreerde SectorplanPlus leerling

Niet-leden prijs:
€ 110,- per geregistreerde SectorplanPlus leerling
€ 135,- per niet-geregistreerde SectorplanPlus leerling

Bovenstaande tarieven zijn op basis van ‘no cure no pay’, exclusief ketenmachtiging en exclusief BTW.

Wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

Subsidie voor het studiejaar 2023/2024 kunt u aanvragen van begin juni tot 16 september. Voor elke leerling dient per schooljaar, uiterlijk voor 17 september 2024 17:00 uur, een subsidieaanvraag worden ingediend bij RVO.

In het Zorg Praktijkleren portal kunt u vanaf augustus beginnen met het uploaden en aanvullen van de ontbrekende gegevens. Wij controleren de documenten die u uploadt.

Wat zijn de voordelen van het Zorg Praktijkleren?

Bespaar tijd en geld

Minder administratieve lasten door koppeling SectorplanPlus en Zorg Praktijkleren.

No cure no pay en ledenvoordeel

U betaalt alleen op basis van ´no cure no pay´ en als u lid bent van de werkgeversorganisatie profiteert u van een extra aantrekkelijk tarief.

Alle aanvragen altijd en overal bereikbaar

Het Zorg Praktijkleren portal is altijd beschikbaar. U kunt het hele jaar door documentatie toevoegen en bewaren, voor zowel SectorplanPlus deelnemers als niet-SectorplanPlus deelnemers!

Voorkom fouten

Uw administratie, gegevens, CREBO-nummers, etc. worden voor u gecontroleerd en opgeslagen voor de verplichte periode van 5 jaar.

Ontvang reminders

Als aanvragen nog niet compleet zijn en informatie mist, ontvangt u per e-mail en/of sms reminders. Zo mist u geen subsidie!

Wat zijn de voorwaarden van de subsidie Praktijkleren?

De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en is maximaal € 2.700,00 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het school-/studiejaar.

De voorwaarden voor de subsidieregeling Praktijkleren verschillen per onderwijscategorie.

Voorwaarden voor mbo-opleidingen

Voor mbo-bbl leerlingen ondersteunt de subsidieregeling Praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding kreeg in het studiejaar.

Deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).

Om in aanmerking te komen geldt:

 • U biedt praktijkbegeleiding aan een deelnemer van een mbo opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl).
 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf.
 • De opleiding moet zijn gericht op een volledig diploma en zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).
 • Het buitenschools praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie omvat 610 klokuren.
 • De onderwijsinstelling biedt 200 uren aan begeleide onderwijsuren aan.
 • De voorwaarde van 200 begeleide onderwijsuren geldt zowel voor bekostigde als niet-bekostigde opleidingen.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de deelnemer aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is getekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
  In deze overeenkomst staan in elk geval:
  – de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
  – het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren;
  – de begeleiding van de deelnemer;
  – dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming bij het bedrijf of de organisatie moet behalen en de beoordeling daarvan;
  – de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet in minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.

Voorwaarden voor hbo

Voor hbo-studenten ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar

Niet in aanmerking komen: het begeleiden van een student die een voltijd hbo opleiding volgt of een duaal- of deeltijdtraject in andere sectoren dan techniek / landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij. Ook afstudeerstages komen niet in aanmerking voor subsidie.

Om in aanmerking te komen geldt:

 • U biedt praktijkbegeleiding aan een student van een hbo-opleiding die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en waarbij:
 • de opleiding zich richt op een volledig diploma
 • de student een duaal- of deeltijdtraject volgt
 • de opleidingscode van het CROHO binnen de onderdelen techniek / landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij valt
 • het praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is
  Een associate degree of hbo-master komt ook in aanmerking, als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de student laten plaatsvinden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is getekend door u, de onderwijsinstelling en de student.
  In deze overeenkomst staan in elk geval:
  – de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming
  – de tijdsduur van de beroepsuitoefening
  – de begeleiding van de student
  – dat deel van de kwaliteiten met betrekking tot de beroepsuitoefening dat de student tijdens de beroepspraktijkvorming moet behalen en de beoordeling daarvan
  – de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet gedurende het studiejaar in minimaal 42 weken begeleiding zijn verzorgd. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Zo zal 21 weken begeleiding leiden tot een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.

AVG/deelnemersverklaring

Het is niet nodig om een nieuwe/aparte deelnemersverklaring te hebben voor Zorg SPL omdat er een wettelijke grondslag is (BSN is verplicht onderdeel van de subsidie aanvraag).

M.a.w. vanuit de overheid is voor de praktijkleren Subsidie BSN en andere persoonsgegevens verplicht en hiervoor is geen individuele toestemming van de deelnemer nodig. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken